Obchodné podmienky e-shopu FitDoplnky.sk

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu FitDoplnky.sk (ďalej len „e-shop“) je (Enroll Limited s.r.o., IČO: 54072638, adresa: 1.mája 33, 90084 Báhoň, info@fitdoplnky.sk, telefónne číslo: 0914 230 321, bankové spojenie: SK5311000000002942121294).
 2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) pri predaji tovaru cez e-shop.
 3. Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vytvorila objednávku cez e-shop.
 4. Tovarom sú výrobky a služby uvedené v ponuke e-shopu.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorú kupujúci zasiela prevádzkovateľovi prostredníctvom e-shopu.
 2. Kupujúci je povinný uviesť správne a úplné údaje pri objednávke.
 3. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie objednávky e-mailom, čím vznikne kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 4. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak tovar nie je skladom alebo nie je možné ho dodať.

III. Cena a platba

 1. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a sú platné v čase odoslania objednávky.
 2. Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru nasledujúcimi spôsobmi: a) Platba prevodom na účet prevádzkovateľa. b) Platba kartou cez platobný systém. c) Dobierkou pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade platby prevodom je kupujúci povinný uhradiť cenu tovaru do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

IV. Doručenie tovaru

 1. Tovar bude doručený prostredníctvom prepravnej spoločnosti.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu do 3 pracovných dní od prijatia platby za tovar, pokiaľ nie je v popise tovaru uvedená iná lehota.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar a skontrolovať jeho stav pri prevzatí. V prípade poškodenia tovaru alebo zistenia nezrovnalostí je kupujúci povinný o tom informovať prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.
 1. Poštovné a balné náklady sú uvedené v objednávke a závisia od spôsobu doručenia a platby.
 2. Kupujúci preberá nebezpečenstvo škody na tovare pri prevzatí tovaru od prepravcu.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci oznámi prevádzkovateľovi e-mailom alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.
 3. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale na vlastné náklady do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 4. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu cenu tovaru do 14 dní od obdržania tovaru späť.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo na tovar, ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. otvorené potravinové doplnky).

VI. Reklamácie a záruka

 1. Záruka na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedená iná záručná doba.
 2. Kupujúci je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu po zistení vady.
 3. Reklamácia sa podáva e-mailom alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s podrobným popisom vady a s dôkazom o kúpe tovaru (faktúra, pokladničný doklad).
 4. Prevádzkovateľ je povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie a informovať kupujúceho o jej výsledku do 30 dní od obdržania reklamácie.
 5. V prípade oprávneného uplatnenia reklamácie má kupujúci právo na bezplatnú opravu tovaru, výmenu tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s osobitnou ochranou osobných údajov.
 1. Osobné údaje kupujúceho sú zbierané a spracúvané za účelom realizácie objednávky, poskytovania služieb a zasielania informácií o novinkách a akciách prevádzkovateľa, pokiaľ kupujúci súhlasil s takýmto zasielaním.
 2. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov.
 3. Kupujúci má tiež právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu v prípade, že sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi.
 4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sú platné a účinné od dátumu ich zverejnenia na webovej stránke e-shopu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 3. Zmeny podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke e-shopu.
 4. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s podmienkami pred každou objednávkou a tieto podmienky týmto akceptuje.
 5. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto podmienok budú neplatné, neúčinné alebo nevymahateľné, ostatné ustanovenia podmienok zostávajú nezmenené a platné.
 6. Vzájomné práva a povinnosti strán, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, ako aj prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Dátum zverejnenia: 09.05.2023

heartusermagnifiercross