Kyselina boritá 5 účinkov na zdravie (2)

Kyselina boritá: Použitie a účinky

Kyselina boritá, tiež známa ako vodnatý kyselý boritý anhydrid, je slabo kyslá biela látka, ktorá je dôležitá v rôznych oblastiach, od priemyselných aplikácií až po medicínu. Jej chemický vzorec je H₃BO₃. Kyselina boritá je známa svojimi antiseptickými, antifungálnymi a prchavými vlastnosťami, čo ju robí užitočnou pre široké spektrum aplikácií.

Táto látka sa bežne vyskytuje v prírode, najmä v oblastiach, kde je veľa sopečnej činnosti. Kyselina boritá sa tiež dá priemyselne vyrobiť z minerálov obsahujúcich bor, ako je borax.

Tento článok poskytne podrobný pohľad na kyselinu boritú, jej výrobu, vlastnosti, využitie a potenciálne riziká spojené s jej používaním.

Chemická štruktúra a vlastnosti

Kyselina boritá, s chemickým vzorcom H₃BO₃, je zlúčenina bóru, vodíka a kyslíka. Jej molekuly sú tvarované tak, že atóm bóru je spojený s tromi atómami kyslíka a tromi atómami vodíka, čo vytvára trigonálnu planárnú štruktúru.

Z hľadiska fyzikálno-chemických vlastností je kyselina boritá biely prášok alebo krystalická látka, ktorá je rozpustná vo vode. Má nasledovné charakteristiky:

 • Teplota tavenia: Kyselina boritá sa taví pri teplote približne 170,9 °C (339,6 °F).

 • Teplota varu: Pri atmosférickom tlaku sa kyselina boritá varí pri teplote okolo 300 °C (572 °F), ale pri tejto teplote začína rozkladať sa na metaboritanovú kyselinu (HBO₂).

 • Hustota: Hustota kyseliny boritej je približne 1,435 g/cm³ pri 20 °C.

 • Rozpustnosť vo vode: Kyselina boritá je rozpustná vo vode, avšak jej rozpustnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou. Pri 20 °C je rozpustnosť približne 5,7 g/100 ml vody, zatiaľ čo pri 100 °C to je približne 27,5 g/100 ml vody.

 • pH: Kyselina boritá je slabá kyselina s pKa hodnotou 9,24 pri 25 °C, čo znamená, že v roztoku má pH hodnotu blízku k neutralite.

Výroba a získavanie

Kyselina boritá sa získava rôznymi spôsobmi, ale najbežnejším je získavanie z minerálu borax.

 1. Extrakcia z boraxu: Táto metóda je najčastejším priemyselným procesom na výrobu kyseliny boritej. Borax (Na₂B₄O₇·10H₂O) sa rozpustí vo vriacej vode a následne sa pridá kyselina sírová (H₂SO₄) alebo kyselina chlorovodíková (HCl). Týmto procesom sa borax mení na kyselinu boritú a sulfát sodný alebo chlorid sodný. Táto reakcia je zhrnutá v nasledujúcom chemickom rovnici:

  Na₂B₄O₇·10H₂O + H₂SO₄ → 4H₃BO₃ + Na₂SO₄ + 5H₂O

 2. Extrakcia z kernitu: Kernit (Na₂B₄O₇·4H₂O) je ďalším minerálom obsahujúcim bor, z ktorého možno získať kyselinu boritú. Proces je podobný ako pri extrakcii z boraxu, kde kyselina sírová alebo kyselina chlorovodíková reaguje s kernitom a vytvára kyselinu boritú.

Tieto metódy sú široko používané v priemysle, ale na malú škálu je možné získať kyselinu boritú priamo z prírodných zdrojov, ako sú termálne prameny alebo jazera obsahujúce bor. Tieto zdroje však obvykle poskytujú len malé množstvá kyseliny boritej.

Využitie

Kyselina boritá má široké využitie v mnohých oblastiach vďaka svojim unikátnym vlastnostiam a účinnosti. Tu je niekoľko hlavných oblastí jej použitia:

 1. Priemysel:

  • Výroba skla a keramiky: Kyselina boritá sa často pridáva do zmesí na výrobu skla a keramiky, kde zlepšuje odolnosť a kvalitu výrobkov.

  • Jadrová energetika: V jadrovej energetike sa kyselina boritá využíva ako absorbent neutronov v jadrových reaktoroch.

  • Flux v metalurgii: V metalurgii sa kyselina boritá používa ako flux pri pájení a zváraní kovov.

 2. Medicína:

  • Antiseptikum: V medicíne sa kyselina boritá používa ako antiseptikum na liečenie rôznych povrchových infekcií, ako sú popáleniny alebo menšie rany.

  • Oftalmológia: Kyselina boritá sa používa v roztoku na vyplachovanie očí, aby sa zmierňovalo podráždenie a odstraňovali cudzie telesá.

 3. Poľnohospodárstvo:

  • Hnojivo: Kyselina boritá sa používa ako zdroj bóru v hnojivách, ktoré sú dôležité pre rast a vývoj rastlín.
 4. Domácnosti:

  • Pesticíd: Kyselina boritá sa často používa ako nízkotoxický pesticíd na kontrolu škodcov, ako sú mravce, šváby a bedle.

  • Požiarny retardér: V domácnostiach sa môže kyselina boritá použiť ako požiarny retardér, teda látka spomaľujúca šírenie ohňa.

Toto sú len niektoré z mnohých využití kyseliny boritej. Jej univerzálnosť a efektivita v mnohých oblastiach robí z tejto zlúčeniny neoceniteľnú súčasť mnohých priemyselných a domácich aplikácií.

Kyselina boritá sa často používa ako nízkotoxický pesticíd na kontrolu škodcov ako sú mravce šváby a bedle
Kyselina boritá sa často používa ako nízkotoxický pesticíd na kontrolu škodcov ako sú mravce šváby a bedle

Bezpečnostné opatrenia a riziká

Aj keď je kyselina boritá užitočná v mnohých oblastiach, je potrebné pri manipulácii a používaní tejto chemikálie postupovať s opatrnosťou.

 1. Toxicita: Kyselina boritá je mierne toxická pre ľudí a zvieratá pri požití alebo vstrebávaní cez pokožku. Môže spôsobiť podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest. V prípade závažnejšej expozície môže dôjsť k otrave, ktorej príznaky zahŕňajú nevoľnosť, vracanie, hnačku, kožnú vyrážku, horúčku a v závažných prípadoch aj kŕče a kómu.

 2. Prvá pomoc: Pri kontakte s kyselinou boritou je dôležité postupovať podľa štandardných bezpečnostných opatrení. Pri kontakte s očami alebo pokožkou treba postihnutú oblasť dôkladne opláchnuť vodou. Pri požití je dôležité okamžite sa obrátiť na lekára.

 3. Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii: Pri práci s kyselinou boritou je potrebné používať osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a laboratórny plášť. Kyselina boritá by mala byť skladovaná v dobre uzavretých nádobách mimo dosahu detí a domácich zvierat.

 4. Environmentálne riziká: Kyselina boritá môže byť toxická pre vodné organizmy a môže mať dlhodobé negatívne vplyvy na vodné ekosystémy. Pri manipulácii a likvidácii tejto chemikálie by sa mala dodržiavať všetka potrebná environmentálna opatrenia.

 5. Regulácie: V mnohých krajinách existujú špecifické zákony a predpisy týkajúce sa používania a manipulácie s kyselinou boritou, ktoré treba dodržiavať.

Pamätajte, že vždy je najlepšie vyhľadať odbornú pomoc a radu pri manipulácii s chemickými látkami, ako je kyselina boritá. Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste.

Regulačné smernice a politiky

Vzhľadom na svoje vlastnosti a potenciálne zdravotné riziká je kyselina boritá predmetom viacerých regulačných smerníc a politík na celosvetovej úrovni. Tieto predpisy sa zaoberajú výrobou, distribúciou, použitím a likvidáciou kyseliny boritej.

 1. Regulácia výroby: V mnohých krajinách existujú predpisy, ktoré regulujú výrobu kyseliny boritej. Tieto predpisy sa zaoberajú aspektami, ako sú bezpečnostné opatrenia pri výrobe, ochrana zamestnancov a minimalizácia environmentálneho dopadu.

 2. Regulácia distribúcie: Distribúcia kyseliny boritej je tiež regulovaná. Predajcovia a dodávatelia musia dodržiavať príslušné bezpečnostné a zdravotné predpisy a zabezpečiť, aby bola chemikália správne označená a bezpečne prepravovaná.

 3. Regulácia použitia: V mnohých oblastiach, vrátane priemyslu, medicíny a poľnohospodárstva, je použitie kyseliny boritej regulované. Tieto predpisy sa môžu týkať aspektov, ako je bezpečnostné zaobchádzanie s chemikáliou, ochrana zamestnancov a pacientov a ochrana životného prostredia.

 4. Regulácia likvidácie: Likvidácia kyseliny boritej je tiež regulovaná. Firmy a jednotlivci musia dodržiavať príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnej likvidácie a recyklácie chemikálie.

Je dôležité poznamenať, že tieto predpisy sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu. Preto je dôležité poradiť sa s odborníkmi alebo regulačnými orgánmi v príslušnej oblasti pred manipuláciou s kyselinou boritou.

Environmentálne dopady

Pri manipulácii a využívaní kyseliny boritej je dôležité brať do úvahy jej potenciálny dopad na životné prostredie. Kyselina boritá sa môže dostať do životného prostredia prostredníctvom priemyselného odpadu, únikov z výrobných zariadení alebo neprimeraného zneškodnenia produktov obsahujúcich túto látku.

 1. Dopad na vodné ekosystémy: Kyselina boritá je rozpustná vo vode a môže sa hromadiť vo vodných ekosystémoch, čo môže mať nepriaznivý dopad na vodné organizmy. Veľké množstvá kyseliny boritej môžu byť toxické pre vodné organizmy a môžu narušiť biodiverzitu.

 2. Dopad na pôdu: Kyselina boritá môže tiež ovplyvniť kvalitu pôdy. Pri vysokých koncentráciách môže inhibovať rast rastlín a narušiť pôdne ekosystémy.

 3. Stratégie na environmentálne udržateľné využitie: Aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, je potrebné zabezpečiť bezpečné zaobchádzanie s kyselinou boritou. To zahŕňa opatrenia, ako sú recyklácia odpadu obsahujúceho kyselinu boritú, znižovanie únikov z výrobných zariadení a vývoj alternatívnych, menej toxických materiálov tam, kde je to možné.

 4. Regulácie a smernice: Existujú regulačné smernice a politiky, ktoré riadia udržateľné využitie kyseliny boritej a minimalizujú jej dopad na životné prostredie. Tieto smernice zahŕňajú aspekty, ako je výroba, použitie a likvidácia kyseliny boritej.

Kyselina boritá, ako každá chemikália, môže mať značný vplyv na životné prostredie. Je preto dôležité dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné a environmentálne predpisy pri manipulácii s touto látkou.

Budúce výskumy a aplikácie

Kyselina boritá je účinná a všestranná látka, ktorá má široké spektrum použitia, od priemyslu po medicínu. Avšak neustále prebiehajú nové výskumy, ktoré sa snažia rozšíriť jej možnosti a zároveň znižovať potenciálne riziká spojené s jej použitím.

 1. Nanotechnológia a materiálové vedy: Výskumníci skúmajú možnosti využitia kyseliny boritej v nanotechnológii a materiálových vedách. Napríklad jej potenciálne použitie pri výrobe nových typov nanovlákien, ktoré by mohli mať uplatnenie v elektronike, energetike a medicíne.

 2. Medicína a farmakológia: Ďalšou oblasťou záujmu je použitie kyseliny boritej v medicíne a farmakológii, napríklad pri vývoji nových liekov alebo terapeutických metód.

 3. Environmentálne aplikácie: Kyselina boritá môže mať potenciálne uplatnenie aj v environmentálnych technológiách. Napríklad výskum sa sústredí na jej možné využitie pri odstraňovaní ťažkých kovov a iných škodlivých látok z odpadových vôd.

 4. Energetické sektory: Je tiež skúmaný jej potenciálny prínos pre energetické sektory, napríklad ako súčasť systémov pre ukladanie energie alebo ako súčasť nových typov palívových článkov.

Tieto a mnohé ďalšie výskumy sú sľubné a ukazujú na to, že kyselina boritá bude naďalej dôležitou súčasťou mnohých oblastí vedy a technológie aj v budúcnosti. Je však dôležité, aby tieto výskumy pokračovali s plným rešpektovaním zásad bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti.

Zhrnutie

Kyselina boritá je chemická látka s mnohými dôležitými využitiami v rôznych oblastiach, od priemyslu po medicínu. Táto látka, ktorá sa vyznačuje určitými jedinečnými chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, je výsledkom komplexných procesov výroby a získavania.

Kyselina boritá sa vyskytuje v mnohých výrobkoch, ktoré používame každodenne, a je súčasťou mnohých priemyselných procesov. Napriek tomu je dôležité brať do úvahy riziká spojené s jej použitím a dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s ňou.

Regulácia kyseliny boritej sa líši v rôznych krajinách a regiónoch, ale všeobecne sa na ňu vzťahujú prísne smernice. Tieto smernice majú za cieľ chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred potenciálnymi škodlivými účinkami tejto látky.

Na druhej strane, výskum pokračuje v hľadaní nových a bezpečnejších spôsobov využitia kyseliny boritej. Súčasné trendy naznačujú, že jej význam v budúcnosti bude rásť, najmä v oblastiach ako nanotechnológia, medicína, environmentálne technológie a energetika.

Kyselina boritá je preto dôležitým prvkom mnohých oblastí vedy a technológie, a jej štúdium ponúka mnoho možností pre budúci pokrok a inovácie.

Referencie

Predchádzajúci príspevok Fluorid - 3 dôležité účinky na zdravie zubov
Ďalší príspevok Lactobacillus paracasei - 4 účinky na zdravie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!