Kognitívne funkcie čo to je a ako ich zlepšiť

Kognitívne funkcie – čo to je a ako ich zlepšiť?

Kategória:
Dátum: 6. marca 2023

Kognitívne funkcie sa týkajú mentálnych procesov, ktoré nám umožňujú spracovávať informácie a vykonávať rozličné úlohy. Patrí sem pozornosť, pamäť, učenie sa, plánovanie, riešenie problémov, rozhodovanie a iné mentálne procesy. Tieto funkcie sú zodpovedné za naše schopnosti získavať, spracovávať a uchovávať informácie z okolia, ako aj za našu schopnosť vykonávať každodenné úlohy.

Pozornosť umožňuje sústrediť sa na dôležité podnety a ignorovať tie, ktoré nie sú dôležité. Pamäť nám umožňuje uchovávať a získavať informácie. Učenie nám umožňuje získavať nové informácie a zručnosti. Plánovanie a rozhodovanie nám umožňujú pripravovať sa na budúce situácie a rozhodovať sa, čo robiť.

Kognitívne funkcie sú dôležité pre výkon každodenných aktivít a úloh, ako aj pre udržanie zdravia a kvality života. Rôzne faktory, ako stres, únava, vek a zdravotné problémy, môžu ovplyvniť naše kognitívne funkcie. Preto je dôležité dbať na zdravý životný štýl a hľadať spôsoby, ako zlepšiť svoje kognitívne funkcie, napríklad cvičením mozgu, cvičením, zdravou stravou a dostatkom spánku.

Kognitívne funkcie: Prehľad

Kognitívne funkcie sú duševné procesy, ktoré nám umožňujú prijímať, spracovať a používať informácie. Tieto funkcie sú základom našej schopnosti myslenia, učiť sa, pamätať si a porozumieť svetu okolo nás. Existuje niekoľko kľúčových kognitívnych funkcií, ktoré budeme podrobnejšie preberať:

 • Pozornosť: Pozornosť je schopnosť sústrediť sa na konkrétny stimul a zároveň ignorovať ostatné. Pozornosť je základná pre väčšinu ostatných kognitívnych funkcií, pretože nám umožňuje zameriavať sa na informácie, ktoré chceme spracovať.

 • Pamäť: Pamäť je kognitívna funkcia, ktorá nám umožňuje uchovávať a neskôr vyberať informácie. Existuje niekoľko typov pamäte, vrátane krátkodobej pamäte (alebo pracovnej pamäte), dlhodobej pamäte a procedurálnej pamäte.

 • Jazyk: Jazykové schopnosti nám umožňujú komunikovať s ostatnými a interpretovať jazykové informácie. Táto kognitívna funkcia zahŕňa pochopenie slovníka, gramatiky a sociálnych pravidiel používania jazyka.

 • Vizuálno-priestorové spracovanie: Táto funkcia nám umožňuje rozumieť a interpretovať vizuálne informácie a priestorové vzťahy. Týka sa to nielen vizuálneho rozpoznávania objektov a orientácie v priestore, ale aj schopnosti mentálne manipulovať s vizuálnymi a priestorovými informáciami.

 • Výkonné funkcie: Výkonné funkcie sú súbor kognitívnych procesov, ktoré kontrolujú a riadia naše myšlienky a správanie. Tieto funkcie zahŕňajú plánovanie, organizovanie, kontrolu impulzov, flexibilitu myslenia a schopnosť multitaskingu.

 • Emocionálna regulácia: Emocionálna regulácia je proces, ktorým kontrolujeme a riadime naše emócie. Táto kognitívna funkcia je úzko prepojená s našimi výkonnými funkciami a je kľúčová pre našu schopnosť adaptovať sa na meniace sa okolnosti a reagovať na stresujúce situácie.

V každej z týchto oblastí môžu vznikať rôzne problémy alebo poruchy, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života jednotlivca. Počas tohto článku sa podrobne pozrieme na každú z týchto kognitívnych funkcií, aby sme lepšie pochopili, ako fungujú a aký vplyv majú na naše každodenné životy.

Pozornosť

Pozornosť je jednou z kľúčových kognitívnych funkcií, ktorá nám umožňuje zamerať sa na konkrétne informácie v našom okolí a ignorovať ostatné, menej dôležité stimuly. Je to základný proces, ktorý nám pomáha filtrovať množstvo informácií, ktoré na nás každodenne prichádzajú, a zamerať sa na to, čo je pre nás v danom momente najdôležitejšie.

Typy pozornosti

Existujú rôzne typy pozornosti, ktoré sa líšia podľa toho, na aký druh informácií sa zameriavajú:

 • Selektívna pozornosť: Toto je schopnosť sústrediť sa na jeden konkrétny stimul, zatiaľ čo ignorujeme ostatné. Napríklad, keď sa snažíme počúvať jednu konkrétnu osobu v hlučnej miestnosti.

 • Rozptýlená pozornosť: Táto forma pozornosti sa týka našej schopnosti zaoberať sa viacerými úlohami súčasne. Je to, ako keď riadime auto, keď rozhovor so spolujazdcom, sledujeme cestu a počúvame rádio.

 • Udržiavacia pozornosť: Je to naša schopnosť udržiavať pozornosť na určitú úlohu alebo aktivitu po dlhší časový úsek. Napríklad, keď sa sústredíme na dlhú prednášku alebo čítame knihu.

 • Prepínacia pozornosť: Toto je schopnosť prepínať našu pozornosť medzi rôznymi úlohami alebo informáciami. Je to zvlášť dôležité v multitaskingových situáciách.

Význam pozornosti

Pozornosť je kritická pre našu schopnosť učiť sa a vykonávať úlohy efektívne. Bez schopnosti zamerať sa a udržať pozornosť by sme mali problémy s učením sa nových informácií, s vykonávaním úloh, ktoré vyžadujú koncentráciu, a s účasťou v sociálnych interakciách.

Pozornosť je tiež úzko prepojená s inými kognitívnymi funkciami, ako sú pamäť a výkonné funkcie. Bez pozornosti by sme neboli schopní spracovať nové informácie alebo efektívne riadiť naše myšlienky a správanie.

V nasledujúcej časti sa pozrieme na ďalšiu kľúčovú kognitívnu funkciu: pamäť.

Pamäť

Pamäť je kognitívna funkcia, ktorá nám umožňuje zakódovať, uchovať a neskôr vyberať informácie. Je to kľúčová schopnosť, ktorá nám umožňuje učiť sa z minulých skúseností, adaptovať sa na nové situácie a plánovať budúcnosť.

Typy pamäti

Existuje niekoľko typov pamäte, každý s vlastnými špecifickými funkčnosťami:

 • Krátkodobá pamäť (alebo pracovná pamäť): Táto forma pamäte udržiava informácie v našom vedomí na krátky čas, kým sú potrebné. Slúži ako dočasný sklad informácií, ktoré sa aktuálne spracovávajú.

 • Dlhodobá pamäť: Dlhodobá pamäť je naše úložisko pre informácie, ktoré sme si zapamätali na dlhšiu dobu. Môže obsahovať všetko, od faktov a informácií, ktoré sme sa naučili v škole, až po osobné spomienky a skúsenosti.

 • Procedurálna pamäť: Toto je forma pamäte, ktorá nám umožňuje zapamätať si, ako robiť určité veci, ako napríklad jazdiť na bicykli alebo písať na klávesnici.

 • Deklaratívna pamäť: Deklaratívna pamäť je naša schopnosť zapamätať si a verbálne opísať faktické informácie a osobné udalosti. Často sa ďalej rozdeľuje na sémantickú pamäť (fakty a všeobecné znalosti) a epizodickú pamäť (osobné spomienky).

Význam pamäti

Pamäť je kľúčová pre našu schopnosť učiť sa a adaptovať sa na svet okolo nás. Bez pamäti by sme nemohli používať informácie z minulosti na riešenie problémov v súčasnosti, ani by sme nemohli plánovať pre budúcnosť.

Poruchy pamäti, ako je Alzheimerova choroba, môžu mať vážny vplyv na kvalitu života jednotlivca, pretože mu berú schopnosť zapamätať si nové informácie a spomínať na minulé udalosti.

V nasledujúcej časti sa pozrieme na ďalšiu dôležitú kognitívnu funkciu: jazyk.

Jazyk

Jazyk je kognitívna funkcia, ktorá nám umožňuje komunikovať myšlienky, emócie a informácie prostredníctvom symbolov a systémov zvukov, gest a písaných slov. Jazyk je základným stavebným kameňom ľudskej spoločnosti, ktorý nám umožňuje prenášať znalosti, kultúru a zážitky medzi generáciami.

Zložky jazyka

Jazyk sa skladá z niekoľkých zložiek, vrátane:

 • Fonetika a fonológia: Tieto oblasti sa zaoberajú zvukmi jazyka a tým, ako sú tieto zvuky organizované a používané na tvorbu slov.

 • Morfológia: Morfológia je štúdium tvaru slov a toho, ako sa slová tvoria a menia.

 • Syntax: Syntax sa zaoberá pravidlami, ktoré riadia usporiadanie slov v vetách.

 • Sémantika: Sémantika sa týka významu slov a viet.

 • Pragmatika: Pragmatika je štúdium toho, ako je jazyk používaný v rámci sociálnych kontextov a interakcií.

Význam jazyka

Jazyk je nevyhnutný pre našu schopnosť komunikovať a interagovať s ostatnými. Pomáha nám vyjadriť naše myšlienky a pocity, pochopiť myšlienky a pocity ostatných a udržiavať sociálne vzťahy.

Okrem toho jazyk hraje kľúčovú úlohu v našom myslení a v našej schopnosti učiť sa a pamätať si informácie. Bez jazyka by sme mali obmedzené schopnosti racionálneho a abstraktného myslenia.

Poruchy jazyka, ako je afázia, môžu mať vážny vplyv na schopnosť jednotlivca komunikovať a fungovať v každodennom živote.

V nasledujúcej časti sa pozrieme na ďalšiu kognitívnu funkciu: vizuálno-priestorové spracovanie.

Vizuálno-priestorové spracovanie

Vizuálno-priestorové spracovanie je kognitívna funkcia, ktorá nám umožňuje identifikovať, organizovať a interpretovať vizuálne informácie z nášho okolia a pochopiť ich vzťah k priestoru. Táto schopnosť je kľúčová pre mnoho každodenných aktivít, od jednoduchých úloh, ako je rozpoznanie tváre alebo čítanie mapy, až po komplexnejšie úlohy, ako je navigácia v neznámom prostredí.

Zložky vizuálno-priestorového spracovania

Vizuálno-priestorové spracovanie zahŕňa niekoľko súvisiacich schopností:

 • Vizuálna diskriminácia: Táto schopnosť nám umožňuje rozlíšiť medzi rôznymi vizuálnymi objektmi a vzormi.

 • Vizuálno-priestorová orientácia: Táto schopnosť nám umožňuje pochopiť, kde sa objekty nachádzajú v priestore vzhľadom na seba a na nás.

 • Vizuálna analýza a syntéza: Táto schopnosť nám umožňuje rozložiť vizuálny obrázok na jeho jednotlivé časti a následne tie časti znova zložiť do celkového obrázku.

 • Vizuálno-motorická koordinácia: Táto schopnosť nám umožňuje koordinovať naše vizuálne vnímanie s našimi motorickými akciami, ako napríklad pri šoférovaní auta alebo hraní športu.

Význam vizuálno-priestorového spracovania

Vizuálno-priestorové spracovanie je nevyhnutné pre našu schopnosť efektívne interagovať so svetom okolo nás. Bez tejto schopnosti by sme mali problémy s vykonávaním mnohých každodenných úloh, ako je orientácia v priestore, čítanie, písanie a dokonca aj rozpoznávanie tvárí.

Poruchy vizuálno-priestorového spracovania, ako je dyspraxia alebo určité formy autizmu, môžu mať vážny vplyv na schopnosť jednotlivca navigovať a fungovať v svete.

V nasledujúcej časti sa pozrieme na ďalšiu kognitívnu funkciu: výkonné funkcie.

Výkonné funkcie

Výkonné funkcie sú kognitívne procesy, ktoré nám umožňujú plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať naše správanie. Sú nevyhnutné pre úspešné vykonávanie cieľom riadených úloh a pre adaptáciu na nové situácie.

Zložky výkonných funkcií

Výkonné funkcie sa skladajú z niekoľkých zložiek:

 • Inhibícia: Táto schopnosť nám umožňuje potlačiť automatické alebo impulzívne reakcie, aby sme mohli vykonávať cieľovo orientované správanie.

 • Pracovná pamäť: Pracovná pamäť je náš dočasný sklad informácií, ktoré potrebujeme na vykonávanie komplexných úloh, ako je učenie, rozumienie a racionálne rozhodovanie.

 • Kognitívna flexibilita: Kognitívna flexibilita je naša schopnosť prispôsobiť sa zmenám, prechádzať medzi úlohami a pristupovať k problémom z rôznych uhlov pohľadu.

 • Plánovanie a organizácia: Tieto schopnosti nám umožňujú stanoviť ciele, vytvoriť plány na dosiahnutie týchto cieľov a organizovať naše činnosti a materiály potrebné na splnenie úloh.

Význam výkonných funkcií

Výkonné funkcie sú kľúčové pre našu schopnosť úspešne sa vyrovnať so svetom okolo nás. Bez týchto schopností by sme mali problémy s dokončením úloh, riešením problémov a dosahovaním našich cieľov.

Poruchy výkonných funkcií, ako je ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), môžu mať vážny vplyv na schopnosť jednotlivca fungovať v každodennom živote, vrátane školských, pracovných a sociálnych oblastí.

V poslednej časti tohto článku sa pozrieme na to, ako môžeme podporovať a vylepšovať naše kognitívne funkcie.

Ako môžeme podporovať a vylepšovať naše kognitívne funkcie

Naše kognitívne funkcie sú do značnej miery ovplyvnené naším životným štýlom, prostredím a aktivitami, ktoré vykonávame. Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžeme využiť na podporu a zlepšenie našich kognitívnych funkcií.

Zdravý životný štýl

Zdravá výživa, pravidelné cvičenie a dostatočný spánok sú všetko dôležité faktory, ktoré môžu pomôcť podporovať naše kognitívne funkcie. Zdravá strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny, antioxidanty a vitamíny môže podporovať zdravie mozgu. Pravidelné fyzické cvičenie môže pomôcť zlepšiť pamäť a pozornosť, zatiaľ čo dostatočný spánok je nevyhnutný pre regeneráciu mozgu a konsolidáciu pamäte.

Duševné cvičenie

Rovnako ako naše telá, aj naše mozgy sa zlepšujú a stávajú sa silnejšími, keď sú vystavené výzvam. Aktivity, ktoré vyžadujú kognitívne úsilie, ako sú čítanie, písanie, riešenie hlavolamov a učenie sa nových zručností, môžu pomôcť zlepšiť naše kognitívne funkcie a možno dokonca spomaliť starnutie mozgu.

Sociálne interakcie

Sociálne interakcie a udržiavanie silných sociálnych väzieb môže tiež prispieť k zdraviu mozgu. Interakcia s ostatnými nám poskytuje príležitosti na cvičenie našich kognitívnych funkcií, ako je pamäť, pozornosť a jazyk. Navyše, sociálne väzby môžu pomôcť znižovať stres, čo môže mať pozitívny vplyv na naše kognitívne funkcie.

Meditácia a mindfulness

Praktikovanie meditácie a mindfulness môže pomôcť zlepšiť niektoré aspekty našich kognitívnych funkcií, ako je pozornosť, pracovná pamäť a kognitívna flexibilita. Tieto praktiky nám tiež môžu pomôcť lepšie riadiť stres a emočné reakcie, čo môže mať pozitívny vplyv na naše kognitívne funkcie.

Pamätajte, že každý je iný a to, čo funguje pre jedného človeka, nemusí nevyhnutne fungovať pre iného. Dôležité je experimentovať a nájsť stratégie, ktoré najlepšie fungujú pre vás. Ak máte obavy o svoje kognitívne funkcie, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom alebo so zdravotníckym odborníkom.

Doplnky stravy

Doplnky stravy môžu mať určitý vplyv na kognitívne funkcie, aj keď je dôležité zdôrazniť, že by nemali nahrádzať zdravý životný štýl a zdravú stravu. Tieto doplnky môžu byť obzvlášť užitočné pre ľudí, ktorí majú nedostatky určitých živín, ale pred ich užitím je dôležité konzultovať to so zdravotníckym odborníkom. Tu je niekoľko doplnkov stravy, ktoré môžu podporovať kognitívne funkcie:

Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny sú esenciálne tuky, ktoré hrajú dôležitú úlohu v zdraví mozgu. Môžu podporovať zdravie neurónov, zlepšovať pamäť a pomáhať pri prevencii kognitívneho úpadku spojeného so starnutím. Omega-3 mastné kyseliny sa nachádzajú hlavne v mastných rybách, ako je losos, makrela a tuniak, ale sú tiež dostupné ako doplnky stravy.

B vitamíny

Niektoré vitamíny skupiny B, najmä B6, B9 (kyselina listová) a B12, môžu prispieť k zdraviu mozgu. Tieto vitamíny môžu pomôcť pri udržiavaní zdravia nervových buniek a môžu podporovať mentálnu jasnosť a pamäť.

Vitamín D

Vitamín D je ďalším vitamínom, ktorý je dôležitý pre zdravie mozgu. Nedostatok vitamínu D môže byť spojený s vyšším rizikom kognitívnych porúch a demencie. Hoci sa vitamín D prirodzene tvorí v koži pod vplyvom slnečného svetla, je tiež dostupný ako doplnok stravy.

Kurkumín

Kurkumín, aktívna zložka kurkumy, má silné protizápalové a antioxidantné vlastnosti. Niektoré štúdie naznačujú, že kurkumín môže pomôcť zlepšiť pamäť a koncentráciu a môže pomáhať pri prevencii a liečbe Alzheimerovej choroby.

Gingko biloba

Ginkgo biloba je bylina, ktorá sa tradične používa na podporu pamäti a koncentrácie. Niektoré štúdie naznačujú, že Ginkgo biloba môže pomôcť zlepšiť kognitívne funkcie u ľudí s miernej kognitívnej poruche alebo Alzheimerovou chorobou.

Tieto doplnky môžu poskytnúť určitú podporu kognitívnym funkciam, ale vždy by ste mali hľadať radu od zdravotníckeho odborníka pred začiatkom akéhokoľvek nového režimu doplnkov stravy. Je tiež dôležité pamätať na to, že výskum v tejto oblasti je stále prebiehajúci a nie všetky doplnky môžu mať rovnaký vplyv na všetkých ľudí.

...

Odporúčame vám

Prečítajte si tiež

heartusermagnifiercross